Abonnementsaftale

1.Parterne

Mellem 

Tandlægeselskabet Tandlægen.dk-Skagen I/S

Holstvej 16 

9990 Skagen

CVR.NR. 38292544 

 (herefter benævnt ”TTS”)

 

og

 

Abonnenten

 

er indgået følgende aftale vedrørende tandplejeydelser (herefter benævnt ”Abonnementsaftalen”) 

 

TTS og Abonnenten betegnes i det følgende hver for sig for ”Part” eller tilsammen ”Parterne” alt efter

sammenhængen.

 

2. Vilkår for indgåelse af aftalen

2.1. For at kunne indgå denne Abonnementsaftale skal Abonnenten være myndig. I modsat fald skal Abonnementsaftalen mellem TTS og Abonnenten underskrives/bekræftes af Abonnentens forældre/værge.

3. Fortrydelsesret

3.1. Abonnenten kan fortryde den indgåede Abonnementsaftale i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens bestemmelser herom. Fortrydelsesfristen er 14 dage, der regnes fra registreret elektronisk betaling af Abonnementsaftalen.

3.2. Såfremt Abonnenten ønsker at benytte fortrydelsesfristen, skal Abonnenten inden udløbet af fortrydelsesfristen skriftligt underrette TTS og smilebutikken.dk herom. Hvis fortrydelsesretten udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Abonnenten vente til den følgende hverdag.

3.3. Hvis Abonnenten accepterer, at TTS, i henhold til abonnementet, leverer ydelser til Abonnenten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører Abonnentens fortrydelsesret dog allerede, når Abonnenten påbegynder modtagelse af TTSs ydelser. 

 

4. Abonnementsaftalens omfang

4.1. Abonnementsaftalen omfatter de i punkt 4.3 anførte tandplejeydelser med tilhørende priser, som skal leveres af TTS. 

4.2. Abonnementsperioden er 12 måneder. Abonnementsperioden fornys/forlænges.

4.3. Abonnementet omfatter følgende ydelser:

Ydelse:                                                     Egen betaling:   Sygesikrings tilskud:

1x Statusundersøgelse:                                            161,74 dkr.                      107,83 dkr.

1x Undersøgelse uden tilskud:                                   270,00 dkr.                         0,00 dkr.

1x Tandrensning med tilskud:                                    202,41 dkr.                       97,41 dkr.

1x Tandrensning uden tilskud:                                   312,00 dkr.                         0,00 dkr.

2x Forebyggende behandling uden tilskud:                 500,00 dkr.                         0,00 dkr.

Røntgenbillede sygesikrings reguleret pris pr. stk:          147,69 dkr.                         0,00 dkr.

Administrations gebyr pr. år:                                     509,38 dkr.                         0,00 dkr.

1x Tandblegning i alt inkl. moms:                            3.500,00 dkr                         0,00 dkr.

Samlet pris pr. år i alt:                              5.603,22 dkr.

4.4 Tandbehandling er fritaget for moms, mens prisen på tandpasta, blege gel og tandblegning er anført inklusive moms.

4.5. Ved abonnement opnås rabat på blegeprodukter for samlet kr. 923,22,- dkr.

Beløb i alt efter rabat: kr. 4680,- svarende til kr. 390,- pr. måned i 12 måneder. TTS yder ikke rabat på ydelser, der er omfattet af overenskomsten med sygesikringen (ydelser med tilskud samt røntgen billeder).

4.​6. Abonnementet forudsætter, at der er foretaget en Status undersøgelse eller en diagnostisk grundydelse samt foretaget bitewing røntgenoptagelse. Disse ydelser betales særskilt i forbindelse med abonnementets oprettelse. 

4.7 Ved abonnement opnås rabat på følgende ydelser udført af TTS:

Ydelse:                                    Rabat:

Bedøvelse:                                            10%

Fyldninger uden sygesikrings tilskud:           10%

Rodbehandlinger:                                   10%

Stifter:                                                   10%

Implantater:                                           10%

Helproteser:                                           10%

Unitor proteser:                                       10%

Invisalign behandling:                              10%

Paragon kroner og broer:                          10%

Cerec kroner og broer:                             30%

5. Betaling

5.1. Abonnentens abonnementsafgift pr. måned i Abonnementsperioden er kr. 390,- inklusiv moms, som nærmere specificeret i punkt 4.3. 

5.2. Abonnementsafgiften betales månedsvis forud.. 

5.3. Betaling skal ske automatisk via smilebutikken.dk's website. 

6. Vilkår for Abonnementsaftale

6.1. For denne Abonnementsaftale gælder ”Abonnementsvilkår for privatkunder” i forbindelse med indgåelse af nærværende aftale.

6.2. Ved uoverensstemmelser mellem nærværende Abonnementsaftale og de i punkt 3.1 angivne ”Abonnementsvilkår for privatkunder”, har bestemmelserne i ”Abonnementsvilkår for privatkunder” forrang frem for bestemmelserne i nærværende Abonnementsaftale.

6.3. Den i denne aftale anvendte terminologi er tillige gældende for ”Abonnementsvilkår for privatkunder”, medmindre andet fremgår.

Vilkår

Tandlægeselskabet Tandlægen.dk-Skagen I/S

Abonnementsvilkår for privatkunder

 

1.Indledning

1.1.Nærværende abonnementsvilkår udgør vilkårene for Abonnementsaftale, indgået mellem Tandlægeselskabet Tandlægen.dk-Skagen I/S (”TTS”) og Abonnenten, vedrørende levering af de i Abonnementsaftalen anførte tandplejeydelser.

 

2.Indgåelse 

2.1.Disse abonnementsvilkår finder anvendelse, når der er indgået bindende aftale herom mellem TTS og Abonnenten (herefter ”Abonnementsaftalen”). 

 

2.2.Forinden Abonnementsaftalen er indgået har Abonnenten fået udleveret nærværende abonnementsvilkår. 

3.Tandlægeselskabet Tandlægen.dk-Skagen I/S

3.1.Tandlægeselskabet Tandlægen.dk-Skagen I/S, CVR.NR. 38292544 (herefter benævnt ”TTS”).

3.2.TTS har overenskomst med sygesikringen. 

4.Oplysninger om Abonnenten

4.1.Abonnenten skal i forbindelse med abonnementets oprettelse oplyse TTS om Abonnentens navn, CPR-nummer, adresse, postnummer, by, telefonnummer, eventuel e-mail-adresse, og andre nødvendige oplysninger, hvortil betalingsopkrævning og/eller meddelelser om eventuelle ændringer til Abonnementsaftalen m.v. skal sendes til.

4.2.Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de i punkt 4.1 afgivne oplysninger, skal Abonnenten straks give meddelelse til TTS om disse ændringer.

4.3.Såfremt Abonnenten har oplyst en e-mail-adresse til TTS, er TTS berettiget til at kommunikere med Abonnenten via den opgivne e-mail-adresse. Meddelelser fremsendt til den af Abonnenten oplyste e-mail-adresse har samme juridiske retsvirkning, som hvis de var modtaget med almindeligt post.

 

5.Løbetid og opsigelse 

5.1.Abonnementet er gældende for en periode på 12 måneder ad gangen (”Abonnentsperioden”). 

5.2.I Abonnementsperioden er abonnementet fra TTS ´s side uopsigeligt. Abonnenten kan i Abonnentsperioden opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Parterne kan dog ophæve Abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misbrug eller anden misligholdelse fra den anden Parts side.  

5.3.Hvis Abonnenten opsiger aftalen, jf. punkt 5.2, skal Parternes mellemværende opgøres således:

TTS opgør værdien af de behandlinger, Abonnenten har modtaget indtil ophørsdatoen. Prisen på den enkelte behandling er fastsat i Abonnementsaftalen.

Såfremt værdien af de behandlinger, Abonnenten har modtaget indtil ophørsdatoen, jf. punkt 5.2, er højere end det beløb, Abonnenten har indbetalt indtil ophørsdatoen, er Abonnenten forpligtet til at indbetale prisdifferencen til TTS. Differencen skal indbetales af Abonnenten senest 14 dage efter ophørsdatoen.

Såfremt værdien af de behandlinger, Abonnenten har modtaget indtil ophørsdatoen, jf. punkt 5.2, er lavere end det beløb, Abonnenten har indbetalt indtil ophørsdatoen, er TTS forpligtet til at udbetale prisdifferencen til Abonnenten. Differencen skal udbetales af TTS senest 14 dage efter ophørsdatoen. 

 

6.Abonnentens misligholdelse

6.1.Såfremt Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende abonnementsvilkår, er TTS berettiget til at ophæve Abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning. TTS´s berettigede ophævelse af Abonnementsaftalen fritager ikke Abonnenten for betaling til TTS i abonnementsperioden, jf. punkt 5.2. 

6.2.I tilfælde af, at TTS ophæver Abonnementsaftalen skal Abonnenten skriftligt underrettes om årsagen hertil. Ophævelse af Abonnementsaftalen berettiger ikke Abonnenten til erstatning eller afslag i Abonnementsbetalingen. 

6.3.Abonnentens væsentlige misligholdelse kan blandt andet omfatte, men er ikke begrænset til:

Manglende eller væsentligt forsinket betaling trods TTS's fremsendelse af minimum én rykkerskrivelse.

Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse med mere ved oprettelse samt ved flytning.

 

7.TTSs misligholdelse

7.1.Såfremt TTS væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende abonnementsvilkår, er Abonnenten berettiget til at ophæve Abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning. 

7.2.I tilfælde af, at Abonnenten ophæver Abonnementsaftalen skal TTS skriftligt underrettes om årsagen hertil. 

7.3.TTS giver efter meddelelse om ophævelse fra Abonnenten, jf. punkt 7.2, på førstkommende opkrævning af abonnementsbetalingen, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsbetalingen for den relevante periode, hvis:

TTS undlader at foretage påkrævet fejlretning af fejl og mangler ved de af TTS leverede ydelser.

7.4.TTS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, dog med de nedenfor anførte begrænsninger, jf. dog punkt 9.5:

TTS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte skade/tab, som følge af de af TTS leverede ydelser omfattet af Abonnementsaftalen.  

7.5.Den i punkt 7.4 anførte ansvarsbegrænsning, skal ikke finde anvendelse, såfremt der i lovgivning eller andre offentligretlige forskrifter er anført/angivet andet ansvar for TTS vedrørende de af TTS leverede ydelser i henhold Abonnementsaftalen. 

7.6.Den i punkt 7.4 anførte ansvarsbegrænsning er i øvrigt ikke til hinder for, at Abonnenten kan klage til Regionernes Lønnings- og Takstnævn, jf. punkt 12.1. 

 

8.Overdragelse af Abonnementsaftalen

8.1.Abonnementet er personligt, og Abonnenten er således ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til tredjemand.

8.2.TTS er til enhver tid berettiget til at overdrage TTSs rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende Abonnementsaftale til tredjemand uden samtykke fra Abonnenten.

 

9.Behandling af persondata

9.1.TTS behandler personoplysninger/journaler om Abonnenten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. TTS behandler oplysninger om Abonnenten med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af denne samt til andre interne administrative formål.

9.2.Personoplysningerne vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og offentlige myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen eller lignende offentligretlige forskrifter, eller såfremt Abonnenten har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

9.3.TTS  er forpligtet til at opbevare journaler og lignende arkivmateriale i henhold til de enhver tid gældende regler herfor. 

9.4.Bortset fra de i dette punkt 9 nævnte tilfælde vil TTS ikke videregive Abonnentens personoplysninger til tredjemand.

    

10.Tvister

I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og TTS om forhold, der udspringer af nærværnede abonnementsvilkår, kan Abonnenten påklages til: Regionernes Lønnings- og Takstnævn (www.tandklage.dk).  

 

10.1.Hver Part kan desuden tillige indbringes en tvist for de almindelige domstole efter de gældende regler herom. 

10.2.Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, tvister m.m., der udspringer af nærværende abonnementsvilkår.